Najnowocześniejsze technologie wentylacji powietrza

OCHRONA ŚRODOWISKA I OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Od samego początku istnienia firmy głównym priorytetem była troska o środowisko, zarówno w odniesieniu do wytwarzanych produktów, jak i samego procesu produkcyjnego. Zasadnicza część inwestycji przeznaczona jest na realizację inicjatyw, dzięki którym bardziej wydajnie wykorzystywane są zasoby, które poprawiają wpływ na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Czytaj więcej

CERTYFIKATY I ATESTY

SFM otrzymuje najnowszy Ceryfikat ISO 9001;14001 Certyfikat gwarantuje naszym klientom przejrzyste warunki współpracy, jednolite procedury oraz najwyższą jakość. Nasze filtry i produkty posiadają niezbędne atesty przyznawane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny oraz inne ośrodki badawcze specjalizujące się w działalności naukowej poświęconej filtracji powietrza.

Czytaj więcej

NORMY I BADANIA

Komisja Europejska stale wprowadza nowe standardy oczyszczania powietrza. Firma SFM Filtry w odpowiedzi na nowe wyzwania stawiane przez rynek, jednostki rządowe oraz pozarządowe ciągle sięga po nowe technologie i udoskonala swoje produkty. Dzięki zastosowaniu nowych technologii, wysokiej jakości materiałów filtracyjnych gwarantujemy spełnienie norm obowiązujących na terenie naszego kraju oraz Europy

Czytaj więcej

BIBLIOTEKA TECHNICZNA

Podczas projektowania układów filtrów powietrza, w celu właściwego doboru klas filtrów i rodzajów materiałów filtracyjnych, niezbędna jest specjalistyczna wiedza. W bibliotece technicznej znajdziecie Państwo podstawowe pojęcia i zagadnienia z dziedziny filtracji powietrza, które pomogą lepiej zrozumieć zagadnienia filtracji i specyfikę naszych produktów.

Czytaj więcej

Nauka

 • HVAC - Schemat funkcjonalny

  • hvac.pdf (132,54 KB)
 • Podstawowe pojęcia i definicje

  Podstawowe pojęcia i definicje z dziedziny filtracji powietrza
  • podstawowe_pojecia_i_definicje.pdf (82,66 KB)
 • Proces filtracji powietrza

  Proces oczyszczania gazu (powietrza) jest wynikiem złożonego układu zjawisk działających w przestrzeni urządzenia filtracyjnego, sprzyjających usunięciu cząstek z gazu i osadzenia ich na powierzchni kolektora (włókna). Pozostając dostatecznie długo w obszarze działania różnorodnych sił i zjawisk, cząstki mogą osadzać się na powierzchni kolektora w wyniku bezpośredniego zderzenia lub mogą być do niego kierowane wskutek działania mechanizmów filtracyjnych. Mechanizmy te mogą oddziaływać pojedynczo lub w odpowiedniej kombinacji, przy czym działanie jednego z nich jest zawsze dominujące.
  • proces_filtracji_powietrza.pdf (346,68 KB)
 • Wymiary i rozkład zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego

  W powietrzu zewnętrznym ponad 99% ilości zanieczyszczeń stanowią cząstki o wymiarach do 1 μm, lecz jest to zaledwie 30% zanieczyszczeń ocenianych w sposób masowy. Te najdrobniejsze zanieczyszczenia przeważają w środowiskach zurbanizowanych.
  • wymiary_i_rozklad_zanieczyszczeń_powietrza_zewnetrznego.pdf (407,92 KB)
 • Konwersja jednostek i wzory

  • konwersja_jednostek_i_wzory.pdf (76,95 KB)
 • Jednostki ciśnienia

  • jednostki_cisnienia.pdf (64,57 KB)
 • Międzynarodowe skróty nazw tworzyw sztucznych

  • miedzynarodowe_skroty_nazw_tworzyw_sztucznych.pdf (104,97 KB)
 • ATEX - dyrektywa UE dla stosowania produktu w strefach zagrożonych wybuchem

  ATEX (od fr. Annospteres Explosibles) - dyrektywa Unii Europejskiej (akt prawny), definiująca wymagania zasadnicze, jakie musi spełniać każdy produkt przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.
  • atex_-_dyrektywa_ue_dla_stosowania_produktu_w_strefach_zagrozonych_wybuchem.pdf (116,14 KB)
 • Wilgotność względna

  Wilgotność względna to stosunek rzeczywistej zawartości pary wodnej znajdującej się w powietrzu do maksymalnej, jaką może zawierać powietrze w określonej temperaturze bez jej skroplenia (stan nasycenia). Wilgotność względna obrazuje ilość zawartej w powietrzu pary wodnej w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu m.in. temperatury i ciśnienia. Wilgotność powietrza określana jest w procentach.
  • wilgotnosc_wzgledna.pdf (58,92 KB)

 

Słownik pojęć

Podstawowe pojęcia i definicje z dziedziny filtracji powietrza

Charakterystyka filtra (filtracyjna) - zbiór danych zawierających podstawowe właściwości filtracyjne i przepływowe filtru.

Wskaźniki filtracyjne - parametry służące do opisu i oceny procesu filtracji powietrza:

 • skuteczność filtracji (lub współczynnik przeskoku):
  • całkowita
   lub
  • przedziałowa (frakcyjna),
 • strata ciśnienia podczas przepływu powietrza przez filtr (opór przepływu),
 • pojemność pyłowa filtru.


Skuteczność filtracji - zdolność urządzenia filtracyjnego lub materiału filtracyjnego do zatrzymywania pyłu, określona jako stosunek ilości (masy, liczby cząstek) pyłu zatrzymanego przez filtr do ilości doprowadzonej do filtru.

η = S1 - S2 / S1

S1 - stężenie pyłu w powietrzu przed filtrem,wyrażonejakonp.[mg/m3] lub [liczba cząstek /m3],
S2 - stężenie pyłu w powietrzu za filtrem,wyrażonejakonp.[mg/m3] lub [liczba cząstek /m3],


Skuteczność całkowita -
 1. skuteczność zatrzymania całej masy pyłu bez uwzględniania podziału na frakcje, [-] lub [%],
  lub
 2. skuteczność uśredniona dla całej powierzchni filtru w danych warunkach eksploatacyjnych, [-] lub [%].

Skuteczność przedziałowa (frakcyjna) - skuteczność określona dla cząstek o danym wymiarze (średnicy) lub z określonego przedziału ich wymiarów; zależnie od sposobu oznaczenia rozróżnia się przedziałową skuteczność liczbową lub wagową (masową), [-] lub [%].

Współczynnik przeskoku (penetracji, przenikania) - stosunek ilości pyłu opuszczającego filtr do ilości pyłu doprowadzonego do filtru, [-] lub [%].
 
Pojemność pyłowa filtru - masa pyłu zatrzymanego przez filtr, przypadająca na jednostkę powierzchni filtracyjnej, przy której został osiągnięty stan końcowy filtru, [g/m2].
 
Strata ciśnienia podczas przepływu powietrza przez filtr (opór przepływu powietrza, spadek ciśnienia powietrza) - różnica ciśnienia statycznego przed i za filtrem, [Pa].
 
Początkowy opór przepływu - spadek ciśnienia statycznego powietrza na niezapylonym filtrze przy nominalnym natężeniu przepływu powietrza, [Pa].
 
Końcowy opór przepływu (górna wartość graniczna) - ustalona przez producenta filtra górna wartość oporu przepływu powietrza, po osiągnięciu której materiał filtracyjny powinien być wymieniony, [Pa].
 
Stan końcowy filtru - stan, w którym opór filtru osiągnął górną wartość graniczną lub w którym skuteczność filtracji spadła do wartości uznanej w danej metodyce pomiarowej za najniższą dopuszczalną.
 
Nominalne natężenie przepływu powietrza - natężenie przepływu powietrza przez filtr, określone przez producenta, odpowiadające warunkom eksploatacyjnym, dla których zaprojektowano filtr, przy gęstości powietrza 1,20 kg/m3, wyrażone w [m3/s].
 
Powierzchnia czołowa filtru - powierzchnia przekroju poprzecznego filtru łącznie z ramą, [m2].
 
Powierzchnia czynna filtru - powierzchnia przekroju poprzecznego filtru, przez którą przepływa powietrze, [m2].
 
Powierzchnia efektywna materiału filtracyjnego - powierzchnia efektywna materiału filtracyjnego w filtrze, przez którą przepływa powietrze (bez powierzchni klejonych, prętów itd.), [m2].
 
Prędkość wlotowa - strumień objętościowy powietrza [m3/s] podzielony przez powierzchnię czołową filtru, [m/s].
 
Prędkość przepływu - strumień objętościowy powietrza [m3/s] podzielony przez powierzchnię czynną filtru, [m/s].
 
Prędkość filtracji - strumień objętościowy powietrza [m3/s] podzielony przez powierzchnię efektywną materiału filtracyjnego w filtrze, [m/s].
 
Klasyfikacja filtrów powietrza - zaliczenie filtrów powietrza do odpowiednich grup oraz klas w oparciu o wartości parametrów filtracyjnych (skuteczności lub penetracji) określanych za pomocą specjalnych procedur badawczych opisanych w normach.

Kontakt

SFM FILTRY ŁUCZAK Sp. z o.o.

05-830 Stara Wieś gm. Nadarzyn
ul. Grodziska 45

email: info@sfm.pl
tel. +48 227395200
fax +48 227395201
fax dział handlowy +48 227395202

Obsługuje województwa:
mazowieckie, lubelskie, podlaskie, łódzkie


 

SFM Filtry Łuczak Sp. z o.o. informuje, że dysponuje amerykańskim urządzeniem do pomiaru jakości powietrza wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
Pomiary wykonywane są wg najnowszej normy określania czystości powietrza ISO 16890 (która zastąpi niebawem dotychczasową normę EN 779/2012).
Dla klientów firmy SFM Filtry Łuczak Sp. z o.o. pomiary wykonywane są bezpłatnie.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z działem handlowym (tel. 22 739 52 00)
Toggle Bar

Biuro handlowe w Gdańsku

Kamila Kiełt

80-217 Gdańsk, ul. Kręta 43A

tel. +48 723727238

tel. +48 227395200

fax +48 227395201

 

Obsługuje województwa: 

zachodniopomorskie, pomorskie,

kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie

Biuro handlowe w Sosnowcu

ul. Generała Mariusza Zaruskiego 3B

41-219 Sosnowiec

tel. +48 322903760 

fax +48 322903761 

 

Obsługuje województwa: śląskie, dolnośląskie,

opolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie 

Biuro handlowe w Poznaniu

 Beata Sztul-Konieczna
 tel. +48 723727260

tel. +48 227395200

fax +48 227395201

 
Obsługuje województwa: wielkopolskie, lubuskie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok