Inwestujemy w naszą przyszłość

Dotacje na innowacje

DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Firma Metrohome24 - Biuro Nieruchomości Anna Żórawska, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Nazwa projektu: „Wdrożenie elektronicznej platformy współpracy z partnerami, integrującej świadczenia oferowane przez uczestników systemu” Wdrożony projekt polega na zbudowaniu i zaimplementowaniu dedykowanego systemu informatycznego typu B2B w postaci Platformy elektronicznej do zarządzania zasobami w zakresie obsługi obrotu nieruchomościami pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerami biznesowymi. Okres realizacji projektu: 2013.12.01 – 2014.10.31 Informacje na temat Unii Europejskiej, programu POIG oraz zagadnień związanych z dotacjami znajdują się na stronach: http://www.europa.eu, http://www.poig.gov.pl, http://www.mac.gov.pl, http://www.mrr.gov.pl, http://www.parp.gov.pl, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl, http://www.mg.gov.pl, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekty UE