PN-EN ISO 16890

Certyfikacja ISO 16890 to międzynarodowy standard stosowany w branży filtrów powietrza. Standard ten określa metody testowania i klasyfikacji filtrów powietrza ze względu na zdolność do zatrzymywania cząstek stałych i ciekłych zawartych w powietrzu.
Certyfikacja ISO 16890 obejmuje testowanie filtrów powietrza w oparciu o trzy frakcje cząstek stałych: PM1, PM2,5 i PM10. Filtry są testowane na podstawie ich zdolności do zatrzymywania cząstek z każdej z tych frakcji, a wyniki testów są wyrażane w postaci klasy filtra. Klasyfikacja filtrów jest zgodna z procentowym skutecznością w zatrzymywaniu cząstek każdej z frakcji, aż do klasy filtrów oznaczonej jako ISO ePM1 95%.
Certyfikacja ISO 16890 ma na celu ułatwienie wyboru odpowiedniego filtra powietrza w zależności od potrzeb konkretnego zastosowania. Filtry powietrza z certyfikatem ISO 16890 są stosowane w różnych branżach, w tym w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, szpitalnym i wielu innych.
Warto podkreślić, że certyfikacja ISO 16890 zastąpiła wcześniejszy standard ISO 779, który miał mniejszą skuteczność w testowaniu filtrów powietrza o niskiej skuteczności, takich jak filtry HEPA i ULPA. Dzięki zastosowaniu standardu ISO 16890, testy filtrów powietrza są bardziej precyzyjne i dokładne, co pozwala na wybór filtrów o lepszej jakości i skuteczności.
 
 

Certyfikat ISO19001

Certyfikacja ISO 19001, znana również jako ISO 9001, to międzynarodowy standard zarządzania jakością, który ma na celu zapewnienie skutecznego systemu zarządzania jakością w organizacji. Standard ten określa wymagania dla systemu zarządzania jakością, który może być stosowany we wszystkich rodzajach organizacji, niezależnie od ich wielkości czy branży.
Wdrożenie standardu ISO 19001 może pomóc organizacjom w poprawie procesów, zwiększeniu wydajności, osiągnięciu zgodności z regulacjami i standardami, a także w zwiększeniu zaufania klientów i interesariuszy poprzez zapewnienie wysokiej jakości produktów i usług.
Proces certyfikacji ISO 19001 zwykle składa się z kilku etapów, w tym wdrożenia systemu zarządzania jakością, przeprowadzenia wewnętrznej oceny systemu, audytu zewnętrznego przeprowadzanego przez niezależną organizację certyfikującą oraz regularnych przeglądów systemu.
Norma ISO 19001 została opracowana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) i jest jednym z najczęściej stosowanych standardów zarządzania jakością na świecie. 
Nasze najwyższe standardy są ulepszane regularnie a Certyfikaty aktualizowane aby zapewnić Klientom jak największy komfort.

Certyfikat ISO 14000

Normy ISO 14000 to seria międzynarodowych standardów dotyczących zarządzania środowiskowego. Zostały opracowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) w celu zapewnienia standardów zarządzania środowiskowego dla organizacji na całym świecie.
Seria norm ISO 14000 składa się z kilku standardów, w tym ISO 14001, który określa wymagania dla systemów zarządzania środowiskowego. ISO 14001 umożliwia organizacjom ustalenie procesów i procedur w celu minimalizacji wpływu działalności na środowisko, a także zwiększenie świadomości pracowników w zakresie ochrony środowiska.
Normy ISO 14000 zawierają również standardy dotyczące oceny cyklu życia produktu (ISO 14040-14044), zarządzania emisjami gazów cieplarnianych (ISO 14064), deklaracji środowiskowej (ISO 14025) i innych.
Certyfikacja ISO 14001 jest dobrowolna, ale wiele organizacji decyduje się na jej wdrożenie, aby zwiększyć efektywność działań w zakresie ochrony środowiska, zminimalizować ryzyko naruszenia przepisów i standardów środowiskowych oraz zwiększyć zgodność z wymaganiami klientów i interesariuszy.
Wdrażanie standardów ISO 14000 i uzyskanie certyfikatu może przynieść wiele korzyści dla organizacji, w tym zwiększenie efektywności procesów, redukcję kosztów, poprawę wizerunku firmy, zwiększenie zaangażowania pracowników i zwiększenie konkurencyjności na rynku.
Firma SFM stale działa w myśl najwyższych standardów mając na celu najlepsze dostosowanie swojej działalności do minimalizowania wpływu na środowisko. Od 2009 roku nasze działania są poparte przyznawaniem certyfikatu ISO 14000.

Atesty Higieniczne:

Atesty higieniczne dla filtrów powietrza to procedury badawcze, których celem jest ocena skuteczności filtrów powietrza w usuwaniu zanieczyszczeń z powietrza. Atesty higieniczne są wydawane przez Państwowy Zakład Higieny (PZH) i są jednym z kryteriów oceny jakości filtrów powietrza.
Państwowy Zakład Higieny jest instytucją odpowiedzialną za ochronę zdrowia publicznego w Polsce. W ramach swoich działań PZH zajmuje się m.in. badaniem jakości powietrza oraz wydawaniem atestów higienicznych dla filtrów powietrza. Atest higieniczny dla filtrów powietrza wydawany przez PZH jest potwierdzeniem skuteczności filtracji powietrza w usuwaniu zanieczyszczeń i zapewnieniu jakości powietrza w pomieszczeniach, gdzie stosowane są filtry powietrza. Atest ten jest ważny przez określony okres czasu i wymaga regularnego badania oraz certyfikacji. SFM Filtry stale sprawdza i odnawia atesty higieniczne swoich produktów. Atesty są dostępne na prośbę klienta.
 
Procedury badawcze stosowane przez PZH przy wydawaniu atestów higienicznych dla filtrów powietrza uwzględniają różne czynniki, takie jak rodzaj filtra, jego skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń, rodzaj zanieczyszczeń oraz warunki w pomieszczeniu, w którym stosowany jest filtr powietrza. Wyniki testów higienicznych są wyrażane w procentach i określają skuteczność filtra w usuwaniu określonych rodzajów zanieczyszczeń. Wydanie atestu higienicznego przez PZH dla filtrów powietrza jest potwierdzeniem, że filtr spełnia wymagane normy i standardy, co przekłada się na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach oraz ochronę zdrowia ludzi.

Eurovent

to organizacja zrzeszająca producentów i dystrybutorów urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych z całej Europy. Jej celem jest rozwijanie standardów jakości w branży oraz promowanie. Eurovent opracowuje i publikuje również normy i wytyczne techniczne, które pomagają w projektowaniu, wytwarzaniu i stosowaniu produktów i systemów HVACR (Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration). Organizacja prowadzi też działania edukacyjne i szkoleniowe, aby podnosić wiedzę specjalistów z dziedziny klimatyzacji i chłodnictwa. Certyfikaty Eurovent-  ocenie poddawane są podstawowe parametry central wentylacyjnych, m.in. przepływ powietrza, pobór mocy elektrycznej, poziom emitowanego hałasu, wydajność grzewcza i chłodnicza, sprawność odzysku ciepła, opory po stronie powietrza i wody (dot. wymienników) etc.  Potwierdzeniem posiadania przez filtr ww dokumentu jest stosowny certyfikat. 
Cerytyfikaty Eurovent nie są wymagane ani wskazywane przez polskie prawo w sprzedaży filtrów powietrza.