Producent filtrów powietrza

System Zarządzania Środowiskowego

ISO 14001

Od samego początku istnienia firmy głównym priorytetem była troska o środowisko, zarówno w odniesieniu do wytwarzanych produktów, jak i samego procesu produkcyjnego. Zasadnicza część inwestycji przeznaczona jest na realizację inicjatyw, dzięki którym bardziej wydajnie wykorzystywane są zasoby, które poprawiają wpływ na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy.

Działania prośrodowiskowe są ukierunkowane przede wszystkim na: oszczędność surowców naturalnych oraz energii potrzebnej do wyprodukowania wyrobu, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, racjonalną gospodarkę odpadami. Ponadto firma ustanowiła, wdrożyła i utrzymuje procedurę – Gotowość i reagowanie na awarię, w celu identyfikowania oraz reagowania na możliwe sytuacje niebezpieczne i awarie, które mogą mieć wpływ na środowisko.

Wszelkie zakupy towarów i usług realizowane są przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju SFM Filtry Łuczak

SFM Filtry Łuczak aktywnie działa w ramach programu „Przekształcania naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030”. Plan ten, który został zatwierdzony przez przywódców krajów ONZ, składa się z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju i 169 działań, które mają być realizowane przez wszystkie strony: rządy państw, organizacje międzynarodowe, organizacje pozarządowe, sektor nauki i biznesu, a także obywateli.

W ramach programu SFM Filtry Łuczak szczególnie skupia się na realizacji celów związanych z:

  • zdrowiem i dobrej kondycji ludzi (SDG nr 3),
  • czystą energią i ekologicznym rozwojem (SDG nr 7),
  • godnymi warunkami pracy i wzrostem gospodarczym (SDG nr 8),
  • zrównoważoną konsumpcją i produkcją (SDG nr 12).

Działania podejmowane przez SFM Filtry Łuczak w ramach tych celów, takie jak produkcja zielonej energii, stosowanie ekologicznych rozwiązań w produkcji, dbanie o dobre warunki pracy dla pracowników czy dostarczanie klientom produktów zgodnych z zasadami zrównoważonej konsumpcji, mają na celu przyczynienie się do stworzenia lepszego, bardziej zrównoważonego świata.

Polityka środowiskowa

Od samego początku istnienia firmy głównym priorytetem była troska o środowisko, zarówno w odniesieniu do wytwarzanych produktów, jak i samego procesu produkcyjnego. Zasadnicza część inwestycji przeznaczona jest na realizację inicjatyw, dzięki którym bardziej wydajnie wykorzystywane są zasoby, które poprawiają wpływ na środowisko naturalne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy. 


Działania prośrodowiskowe są ukierunkowane przede wszystkim na: oszczędność surowców naturalnych oraz energii potrzebnej do wyprodukowania wyrobu, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, racjonalną gospodarkę odpadami. Ponadto firma ustanowiła, wdrożyła i utrzymuje procedurę – Gotowość i reagowanie na awarię, w celu identyfikowania oraz reagowania na możliwe sytuacje niebezpieczne i awarie, które mogą mieć wpływ na środowisko. 

Wszelkie zakupy towarów i usług realizowane są przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych. 


Kierując się w swojej działalności produkcyjnej zasadą zrównoważonego rozwoju przemysłu, firma zobowiązana jest do stosowania strategii zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń. Dążenie do ciągłego doskonalenia oraz stałego obniżania uciążliwości środowiskowej, przy równoczesnym spełnianiu wymogów prawa ochrony środowiska mających zastosowanie do miejsca i rodzaju prowadzonej działalności, jest podstawą założeń polityki środowiskowej spółki SFM Filtry. 

Nasza polityka środowiskowa stanowiąc ramy do ustalenia celów i działań pozwala skoncentrować działania w szczególności na:
  • utrzymanie w pełnej sprawności technicznej maszyn i urządzeń,
  • śledzenie nowości technicznych służących ograniczeniu wpływu przemysłu na środowisko i wprowadzanie ich stosownie do potrzeb i możliwości,
  • doskonaleniu wiedzy i zachowań pracowników, w celu ukształtowania ich odpowiedzialności za ochronę środowiska,
  • stosowaniu najlepszych dostępnych technologii w planowaniu rozwoju firmy,
  • zmniejszaniu negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie gospodarki odpadami,
  • tworzeniu pozytywnego wizerunku poprzez prowadzenie otwartej polityki informacyjnej o wpływie działalności produkcyjnej na środowisko.

Polityka środowiskowa jest dostępna dla wszystkich pracowników i zainteresowanych stron. 

Działalność SFM Filtry na rzecz ochrony środowiska zaowocowała uzyskaniem certyfikatu ISO 14001 potwierdzającego normę zarządzania środowiskowego. W związku z tym firma w zaplanowanych okresach czasu przeprowadza audity wewnętrzne mające potwierdzić, że system zarządzania środowiskowego jest skutecznie wdrożony i utrzymywany.